legal

It takes two to tango.
Met elkaar communiceren is gebaseerd

op wederzijdse toestemming en respect voor elkaar.

Het gebruik van cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven je de mogelijkheid cookies van je harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij je de instructies van je internetbrowser te consulteren.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Respect voor je privacy

1. Doel van het privacybeleid
Preferenz hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. Je privacy is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat je er op vertrouwt dat we je persoonsgegevens zowel zorgvuldig als verstandig zullen gebruiken, in overeenstemming met de beginselen van dit privacybeleid, dat van kracht is wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en onze website raadpleegt.
Dit privacybeleid wil je duidelijk maken welke persoonsgegevens we over jou verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Verwijzingen naar persoonsgegevens in dit privacybeleid bevatten alle informatie die je rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals je voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, rekeningnummer en vorige ‘aankopen’.

Merk op dat dit beleid samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing is. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’ genoemd).

Als je verwerkingsverantwoordelijke (data controller) bepalen wij waarom en hoe we je persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid schetst welke persoonsgegevens we over jou verzamelen (Hoofdstuk 3.1), op welke rechtsgronden we ons baseren om je persoonsgegevens te verzamelen (Hoofdstuk 3.2), hoe we je persoonsgegevens beschermen (Hoofdstuk 4), aan wie we je persoonsgegevens bekendmaken (Hoofdstuk 5), indien nodig buiten de Europese Unie (Hoofdstuk 6). Bovendien bepalen we ook hoelang we je persoonsgegevens moeten bijhouden (Hoofdstuk 7) en welke maatregelen we nemen om jee persoonsgegevens op het juiste moment veilig en definitief te verwijderen (Hoofdstuk 8).

2. Wie controleert uw persoonsgegevens?
Preferenz is de controller van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Steenweg op Dendermonde 221, 1745 Opwijk, België. Preferenz is geregistreerd in België onder ondernemingsnummer BE 0865.829.819.
Als je algemene vragen hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Preferenz door te mailen naar contact@preferenz.be. Je kan ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om je rechten uit te oefenen.

3. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken

3.1. Persoonsgegevens die we over u verzamelen
Omdat wij dataprivacy zo belangrijk vinden, willen we open en transparant blijven over de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken. Preferenz zal je persoonsgegevens alleen verzamelen wanneer dat nodig is in het kader van onze diensten.

Afhankelijk van je gebruik van onze diensten en onze website kunnen wij dan ook volgende soorten persoonsgegevens over jou verzamelen, gebruiken en bekendmaken (m.a.w. verwerken): je contactgegevens, zoals je voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. We kunnen ook informatie over betalingen, kredieten en bestellingen verzamelen. We nodigen je uit om de volgende hoofdstukken te lezen voor meer informatie over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken.

Ook al worden we technisch gezien als ‘data controllers’ (verwerkingsverantwoordelijken) beschouwd, toch blijft de uiteindelijke controle over je persoonsgegevens steeds in jouw handen. Indien je ons een bewijs van je echte identiteit geeft, heb je het recht om toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over jou bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie te krijgen over de verwerking, ook over de vraag of we je persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer je een fout in je persoonsgegevens opmerkt, kan je ons ook vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om je persoonsgegevens te vervolledigen. Vervolgens zullen wij alle derden aan wie we je persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat je persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn. Wanneer dat technisch haalbaar is, heb je het recht om te vragen dat Preferenz je persoonsgegevens doorstuurt naar een andere onderneming van jouw keuze.

3.2. Rechtsgronden voor de verwerking
Volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij Preferenz baseren we ons op een van de volgende rechtsgronden om je persoonsgegevens te verwerken:

  • noodzaak voor de uitvoering van een contract met jou (bv. wanneer je een beroep doet op één van onze diensten);
  • wettelijke verplichting waaraan Preferenz is onderworpen (bv. wanneer we je betalingsgegevens behandelen);
  • legitieme belangen van Preferenz (bv. wanneer we je marketingmails sturen over diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten waarop je reeds een beroep hebt gedaan);
  • je uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrieven).

3.3. Marketingmails en nieuwsbrieven
Sommige van onze klanten vinden het fijn om nieuwsbrieven te krijgen om op de hoogte te blijven van nieuwigheden omtrent Preferenz. We begrijpen echter dat dit niet voor iedereen zo is. Daarom is de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden uitsluitend gebaseerd op je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit betekent dat we je nooit marketingcommunicatie zullen sturen als je dat niet op prijs stelt, tenzij je reeds een beroep hebt gedaan op één van onze diensten.

Als je nieuwsbrieven over onze nieuwste diensten wenst te ontvangen, kan je intekenen op onze nieuwsbrieven via onze website. In dat geval zullen we je e-mailadres en je naam- en voornaam verwerken.
Zodra je bent ingeschreven, kan je te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor profilering door Preferenz of door een van de externe ontvangers met wie we je persoonsgegevens hebben gedeeld, op voorwaarde dat we je persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen. Als we je persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, bijvoorbeeld om je nieuwsbrieven te sturen, heb je het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor dat doel door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG)  (contact@preferenz.be). Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

3.4. Informatie die we intern verzamelen
Wanneer je beroep doet op één van onze diensten, kunnen we persoonsgegevens zoals je naam, contactgegevens en beperkte betalingsgegevens verwerken, omdat deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met jou.
Je kan je op elk moment verzetten tegen de verwerking van je gegevens. Als we je gegevens niet langer mogen verwerken, is het ook niet mogelijk om je de dienst of het voordeel waar je aanspraak op maakt te verlenen.

4. Hoe we je persoonsgegevens beschermen
Preferenz stelt alles in het werk om te zorgen voor een legale, eerlijke en transparante verwerking van je persoonsgegevens. Bijgevolg zullen we je persoonsgegevens enkel gebruiken als we daar een geldige reden voor hebben en op voorwaarde dat je op voorhand werd geïnformeerd over de verwerkingsdoeleinden, meer bepaald op het ogenblik dat we je persoonsgegevens verzamelden.

Bovendien garandeert Preferenz dat elke verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot wat nodig, geschikt en relevant is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Wanneer dit mogelijk en technisch haalbaar is, zal Preferenz geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken, bv. voor doeleinden met betrekking tot onze interne statistieken en financiële rapportage.

Omdat wij de bescherming van je persoonsgegevens van het allergrootste belang vinden, besteedt Preferenz ook veel aandacht aan de bescherming van je persoonsgegevens en van de systemen waarin ze zijn opgeslagen. We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen vastgelegd en ingevoerd tegen ongeoorloofde toegang, illegaal gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Zo heeft Preferenz er alle vertrouwen in dat je persoonsgegevens zullen worden verwerkt op een strikte ‘need to know’-basis, waar en wanneer gepast en noodzakelijk.

We zijn er ons ten volle van bewust dat bedreigingen evolueren en diversifiëren en we willen je graag nog heel lang behouden. Daarom herzien en actualiseren we onze veiligheidsmaatregelen en -infrastructuur zodat we de operationele risico’s kunnen beperken en onze veiligheidsprogramma’s op het niveau van de meest recente industrienormen en beste praktijken kunnen houden.

5. Externe partijen met wie we je persoonsgegevens kunnen delen
Wanneer dat relevant en noodzakelijk is voor het doel van de verwerkingsactiviteit, kan het soms nodig zijn dat we je persoonsgegevens bekendmaken aan andere relevante organisaties die er kennis van moeten nemen (de zogenaamde ‘ontvangende derde partijen’), op basis van ons legitiem belang.

Om meer inzicht te krijgen in je interesses en voorkeuren en om je relevantere reclameboodschappen te kunnen sturen, kunnen we je persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met ondernemingen gespecialiseerd in gegevensanalyse en met adverteerders, op basis van ons legitiem belang.

Elke keer dat je persoonsgegevens worden gedeeld met derden, valt dit onder strikte gegevensverwerkingsovereenkomsten, waarbij Preferenz de verwerkingsverantwoordelijke blijft en de betrokken derden optreden als verwerkers. Preferenz beperkt de toegang en overdracht van je persoonsgegevens tot betrouwbare ontvangende derde partijen die een geschikt niveau van gegevensbescherming kunnen aantonen. Bovendien moeten deze ontvangende derde partijen alle persoonsgegevens vernietigen of teruggeven aan Preferenz na het einde van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking en moeten ze bestaande kopieën vernietigen, tenzij het wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens bij te houden.

6. Internationale overdracht van je persoonsgegevens
We geven je gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.
Om te weten wat Preferenz daartoe onderneemt, kan u contact opnemen met de FG.

7. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij
Als algemene regel houdt Preferenz je slechts bij zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Die noden kunnen echter variëren voor verschillende gegevenstypes in de context van verschillende diensten. Daarom kunnen de daadwerkelijke bewaartermijnen aanzienlijk uiteenlopen. Bovendien zijn er wetten en regelgevingen van toepassing die ook minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastleggen.
Preferenz zal er steeds voor zorgen dat je op de hoogte wordt gebracht van de criteria die worden gebruikt om de daadwerkelijke bewaartermijn en de onderliggende redenen ervoor te bepalen. Die hangen af van de vraag of we je persoonsgegevens verwerken in het kader van een contractuele relatie met jou of op basis van je uitdrukkelijke toestemming, of we de persoonsgegevens verwerken voor je eigen legitieme belang, en of Preferenz wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bij te houden om te voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen.

8. Hoe we je persoonsgegevens wissen
In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat je ons een bewijs van je echte identiteit geeft, kan je je recht uitoefenen om te vragen dat je persoonsgegevens worden gewist en dat wij ontvangende derde partijen aan wie we je persoonsgegevens hebben verstrekt, op de hoogte brengen van dit verzoek. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk is in de mate dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (i), als de verwerking gebaseerd was op je toestemming en je die introk (ii) of wanneer je reeds bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking op basis van ons legitieme belang (iii).

Behalve wanneer we een kopie van je persoonsgegevens moeten bijhouden voor statistische doeleinden, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor zover we wettelijk verplicht zijn om een kopie van je persoonsgegevens bij te houden, kan je er op vertrouwen dat Preferenz je persoonsgegevens ofwel veilig zal verwijderen ofwel voorgoed zal anonimiseren zodra we hebben voldaan aan het oorspronkelijke verwerkingsdoel en wanneer het niet langer noodzakelijk is om je persoonsgegevens bij te houden.

9. Je rechten als datasubject
Wens je meer informatie of wil je een van je bovengenoemde rechten uitoefenen, dan kan je contact met ons opnemen (contact@preferenz.be). We zullen ons best doen om je e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden, en in ieder geval binnen één maand. Wanneer het ons meer tijd kost om aan je verzoek te voldoen, zullen wij je hierover informeren en zullen we opnieuw contact met je opnemen binnen twee extra maanden. Preferenz rekent je daar niets voor aan, tenzij we je de gevraagde informatie al eerder hebben verstrekt of tenzij het onredelijk moeilijk voor ons is om die informatie te bemachtigen. In dat geval zullen we je op voorhand de administratieve kosten laten weten.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht om te verzoeken dat ons gebruik van je persoonsgegevens wordt beperkt en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in je land van woonplaats. Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn.


Het doel en het gebruik van deze website

De website www.preferenz.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de werking en werkzaamheden van Preferenz.
Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie over Preferenz. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, dien je steeds contact op te nemen met Preferenz. Je kan dit doen via het contactformulier, via email of telefonisch.

Preferenz besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Preferenz niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Preferenz de vereiste inspanningen leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren.
Preferenz wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.
De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met Preferenz.
Preferenz spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Preferenz kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is of niet door andere technische problemen wordt getroffen.
Preferenz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van je programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van je apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via deze website wordt je met (hyper)links mogelijk doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties en wordt je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Preferenz beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Preferenz aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten
Je hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
 Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt je contact opnemen met Preferenz via het contactformulier.
Preferenz behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
Indien je de intellectuele rechten of andere rechten van Preferenz of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt je je ertoe Preferenz of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan Preferenz bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Preferenz wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Preferenz mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Je stemt ermee in dat Preferenz de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in je reacties, kan aanwenden voor welk doel ook en dit met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen
Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. De enige bevoegde rechtbank is deze territoriaal voor Opwijk.


logo Preferenz

Adres

Preferenz bvba

Steenweg op Dendermonde 221

1745 Opwijk

BE0865829819

Contacteer ons
stuur een mail

052 52 47 09

Volg ons

Mailinglijst
Je wil natuurlijk niet de zoveelste nieuwsbrief in je mailbox maar we schrijven zo nu en dan een berichtje waar je echt iets aan zou hebben. Echt. Je schrijft je trouwens even vlug weer uit.